Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Versie 1, 27-06-2016

1. Artikel 1 – Algemeen
1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Gebruiker: de gebruiker van de algemene voorwaarden, is De Piekerspecialist.
Opdrachtgever: de wederpartij van gebruiker, is de de cliënt(e)(e)/coachee die de dienst afneemt.
Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
1.2. De Piekerspecialist, Agnes van Rossum, is psycholoog en wandelcoach. De Piekerspecialist richt zich op coaching, training en het geven van workshops binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. Zij richt zich met name op mensen die overmatig piekeren en symptomen kunnen ervaren van onder andere (werk)stress, angst, onrust, gespannenheid, onzekerheid, laag zelfbeeld.
De bedrijfsnaam Piekerspecialist is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de handelsnaam Agnes van Rossum Psychologie & Coaching onder nummer: 62179098.

2. Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke opdrachten, offertes, en overeenkomsten tussen de Piekerspecialist en de cliënt(e) en alle daarmee verband houdende handelingen zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen schriftelijk of per mail te zijn overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de cliënt(e). Tijdens het kennismakingsgesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.
2.2. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Piekerspecialist en de cliënt(e) zullen alsdan in overleg treden ten einde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

3. Artikel 3 – Totstandkoming
3.1. Een overeenkomst komt tot stand door middel van een schriftelijke opdrachtbevestiging die door de cliënt(e) en de Piekerspecialist is getekend.
3.2. De Piekerspecialist behoudt zich het recht om opdrachten zonder opgaaf van redenen te
weigeren. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de opdrachtbevestiging opgenomen aanbod, is
de Piekerspecialist daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de Piekerspecialist anders aangeeft.
3.3. Een samengestelde prijsopgaaf verplicht de Piekerspecialist niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst
4.1. De cliënt(e) wordt verzocht bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij afzegging binnen 24 uur of niet komen opdagen (no-show) wordt de cliënt(e) € 50,- in rekening gebracht.
4.2. In het geval de Piekerspecialist door overmacht of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om de opdracht/overeenkomst uit te voeren, kan zij naar haar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
4.3. De overeenkomst tussen de Piekerspecialist en de cliënt(e) wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
4.45. De cliënt(e) draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de Piekerspecialist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt(e) redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de Piekerspecialist worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de Piekerspecialist zijn verstrekt, heeft de Piekerspecialist het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt(e) in rekening te brengen.
4.5. De Piekerspecialist is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de Piekerspecialist is uitgegaan van door de cliënt(e) verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de Piekerspecialist kenbaar behoorde te zijn.
4.6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de Piekerspecialist de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de cliënt(e) de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
4.7. Indien door de Piekerspecialist, in het kader van de opdracht, werkzaamheden worden verricht op de locatie van de cliënt(e) of een door de cliënt(e) aangewezen locatie, worden reiskosten in rekening gebracht à € 0,20 per km.
4.8. De cliënt(e) vrijwaart de Piekerspecialist voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de cliënt(e) toerekenbaar is.

5. Artikel 5 – Wijziging van de overeenkomst
5.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Piekerspecialist zal de cliënt(e) zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal de Piekerspecialist de cliënt(e) hierover tevoren inlichten.
5.4. Indien een vaste prijsafspraak is overeengekomen zal de Piekerspecialist daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.
5.5. In afwijking van lid 3 zal de Piekerspecialist geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan de Piekerspecialist kunnen worden toegerekend.

6. Artikel 6 – Beëindiging van de Overeenkomst
6.1 Coaching en training vindt plaats op basis van vrijwilligheid. De cliënt(e) en de Piekerspecialist kunnen op elk moment, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, de coaching of training beëindigen, door middel van een schriftelijke verklaring aan betrokkenen. Beëindiging laat de betalingsverplichtingen van de cliënt(e) voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden onverlet.

7. Artikel 7 – Tarieven en betalingsvoorwaarden
7.1. Alle door de Piekerspecialist gehanteerde tarieven zijn inclusief omzetbelasting (BTW). De tarieven worden schriftelijk in de opdrachtbevestiging vastgelegd en zowel inclusief als exclusief BTW vermeldt.
7.2. In overleg tussen de cliënt(e) en de Piekerspecialist kan per coachwandeling of per traject van meerdere wandelingen een factuur gestuurd/gemaild worden.
7.3. De betaling van (email-)facturen van de Piekerspecialist dient de cliënt(e) binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
7.4. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, dan is de cliënt(e) van rechtswege in verzuim. De Piekerspecialist stuurt dan een (email-)betalingsherinnering, met het verzoek de betaling alsnog binnen 14 dagen te voldoen.
7.5. In geval van niet-tijdige betaling is de cliënt(e), zonder verdere ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De cliënt(e) is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt(e) in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
7.6. De Piekerspecialist is gerechtigd incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,- , onverminderd haar recht om de volledige incassokosten te vorderen.
7.7. De Piekerspecialist houdt zich het recht voor om bij (gedeeltelijke) betalingsachterstand de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
7.8. Indien de cliënt(e) zijn betalingsplicht niet voldoet, staat het de Piekerspecialist vrij de dienstverlening te staken. Eventueel hieruit voortvloeiende gevolgen of schade wordt verlegd naar de cliënt(e).

8. Artikel 8 – Aansprakelijkheid
8.1. De Piekerspecialist is resultaat gericht, zonder dat resultaat te garanderen.
8.2. De Piekerspecialist is uitsluitend aansprakelijk voor schade ten gevolge van haar grove
schuld of opzet.
8.3. De Piekerspecialist is niet aansprakelijk voor enige schade of gevolgschade die cliënt(e) mocht lijden ten gevolge van enig handelen of nalaten van de Piekerspecialist of van door haar ingeschakelde derden. De Piekerspecialist is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8.4. Deelname geschiedt op eigen verantwoordelijkheid. De Piekerspecialist is niet verantwoordelijk voor schade aan de persoon of schade of vermissing van goederen.
8.5. De aansprakelijkheid van de Piekerspecialist is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht/overeenkomst, althans dat gedeelte van de opdracht/overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8.6 De cliënt(e) dient schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij de Piekerspecialist te melden. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de Piekerspecialist in staat is adequaat te reageren. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de cliënt(e) jegens de Piekerspecialist na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de coaching door de Piekerspecialist beëindigd werd c.q. de schade veroorzakende gebeurtenis plaatsvond.
8.7 Voor de Wet Kwaliteit Klachten Geschillen Zorg, de WKKGZ (klachtenregeling), is De Piekerspecialist aangesloten bij de onafhankelijke geschillencommissie van solopartners.

9. Artikel 9 – Geheimhouding
9.1. Zowel cliënt(e) als de Piekerspecialist zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij zij schriftelijk anders zijn overeengekomen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
9.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de Piekerspecialist gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en de Piekerspecialist zich terzake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de gevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is de Piekerspecialist niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

10. Artikel 10 – Diverse bepalingen
10.1. De administratie van de Piekerspecialist geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de opdracht en overeenkomst, van gedane betalingen en van de door de PIekerspecialist verrichte werkzaamheden.
10.2. De Piekerspecialist en cliënten erkennen dat elektronische communicatie, zoals met name e-mail berichten, als bewijs kan dienen.
10.3. Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden en de met de cliënten gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11. Artikel 11 – Onderzoek, klachten
11.1. De cliënt(e) zal zo spoedig mogelijk nadat daartoe aanleiding is ontstaan bij de Piekerspecialist klagen over ondeugdelijk verrichte werkzaamheden. In ieder geval dienen klachten terzake binnen 8 dagen na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld.
11.2. Indien een klacht gegrond is, zal de Piekerspecialist de werkzaamheden alsnog verrichten
zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt(e) aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de cliënt(e) schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
11.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de Piekerspecialist slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.