Algemene voorwaarden

Training, coaching en begeleiding

Van de eenmanszaak De Piekerspecialist, gevestigd te ’t Zand 19, 3544 NC, Utrecht, Nederland.

De bedrijfsnaam Piekerspecialist is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder de handelsnaam Agnes van Rossum Psychologie & Coaching onder nummer: 62179098.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Agnes van Rossum: psycholoog, wandelcoach, trainer, begeleider, De Piekerspecialist.

De Piekerspecialist is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en de opdrachtnemer.

De Piekerspecialist behandelt cliënten in het kader van bescherming en herstel van de gezondheid van cliënt. Ze coacht, geeft workshops en trainingen binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, in de meest ruime zin. Ze richt zich met name op mensen die overmatig piekeren en symptomen kunnen ervaren van onder andere (werk)stress, (faal)angst, onrust, gespannenheid, onzekerheid, laag zelfvertrouwen, negatief zelfbeeld, omgaan met emoties.

1.2 Cliënt(e), klant, coachee: de persoon die zich met een begeleidingsvraag aanmeldt.

1.3. Wanneer er wordt gesproken over opdrachtgever wordt hiermee bedoeld degene die aan De Piekerspecialist de opdracht verstrekt: de wederpartij, de cliënt(e), de coachee, de deelnemer, degene die de dienst afneemt, bijvoorbeeld de werkgever of een uitkerende instantie.

1.4. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening. Elke overeenkomst die tot stand komt, wordt in deze algemene voorwaarden overeenkomst van opdracht genoemd.

1.5. Onder producten wordt onder andere verstaan: lesmateriaal, video’s, documenten, etc.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, mondelinge en schriftelijke opdracht, offerte, en overeenkomst tussen de Piekerspecialist en de opdrachtgever en alle daarmee verband houdende handelingen zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Afwijkingen van de algemene voorwaarden dienen schriftelijk of per mail te zijn overeengekomen. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever. Tijdens het kennismakingsgesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

2.2. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Piekerspecialist en de opdrachtgever zullen dan in overleg een nieuwe bepaling overeenkomen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling(en). Hierbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht genomen.

2.4. De Piekerspecialist is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen tegenover de wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

3.1. De door De Piekerspecialist gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Ze zijn geldig gedurende veertien (14) dagen, tenzij anders is aangegeven of overeengekomen. De Piekerspecialist is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding door opdrachtgever binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn vrijgesteld van btw of exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

3.3. Wanneer de aanvaarding anders is en daarmee afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is De Piekerspecialist daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt in een dergelijk geval niet in deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Piekerspecialist anders aangeeft.

3.4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige aanbiedingen.

Artikel 4 – Totstandkoming

4.1. Een overeenkomst van opdracht komt tot stand nadat de offerte en overeenkomst door de opdrachtgever is goedgekeurd, dan wel is ondertekend. 

4.2. De door De Piekerspecialist opgestelde offerte, overeenkomst of factuur wordt gezien als het document wat de opdracht juist en volledig weergeeft, tenzij de opdrachtgever daartegen onmiddellijk en schriftelijk bezwaar indient.

4.3. De Piekerspecialist is gerechtigd, na het aangaan van de overeenkomst, van opdrachtgever zekerheid te eisen dat zowel aan de betalingsverplichting zal worden voldaan als aan de overige verplichtingen, voordat (verdere) prestatie nodig is.

4.4. De Piekerspecialist behoudt zich het recht om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de opdrachtbevestiging opgenomen aanbod, is

De Piekerspecialist daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze

afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De Piekerspecialist anders aangeeft.

Artikel 5 – Uitvoering van de overeenkomst

5.1. De opdrachtgever wordt verzocht bij verhindering minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Bij afzegging binnen 24 uur of niet komen opdagen (no-show) wordt € 55,- in rekening gebracht.

5.2. In het geval De Piekerspecialist door overmacht of onvoorziene omstandigheden verhinderd is om de opdracht/overeenkomst uit te voeren, kan zij naar haar keuze de uitvoering opschorten voor de duur van de verhindering of de overeenkomst ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.

5.3. De overeenkomst tussen De Piekerspecialist en de opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan De Piekerspecialist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan De Piekerspecialist worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan De Piekerspecialist zijn verstrekt, heeft De Piekerspecialist het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

5.5. De Piekerspecialist is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat De Pieker-specialist is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De Piekerspecialist kenbaar behoorde te zijn.

5.6. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan De Piekerspecialist de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.7. Indien door De Piekerspecialist, in het kader van de opdracht, werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, worden reiskosten in rekening gebracht à € 0,20 per km.

5.8. De opdrachtgever vrijwaart De Piekerspecialist voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 6 – Wijziging van de overeenkomst

6.1. Wanneer tijdens de uitvoering van de opdracht/overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de opdracht/overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

6.2. Wanneer partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Piekerspecialist zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

6.3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal De Piekerspecialist de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

6.4. Indien een vaste prijsafspraak is overeengekomen zal De Piekerspecialist daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van deze prijs tot gevolg heeft.

6.5. In afwijking van lid 3 zal De Piekerspecialist geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan De Piekerspecialist kunnen worden toegerekend.

Artikel 7 – Beëindiging van de Overeenkomst

7.1 Behandeling, coaching en training vindt plaats op basis van vrijwilligheid. De opdrachtgever en De Piekerspecialist kunnen op elk moment, met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst, de behandeling, coaching of training beëindigen, door middel van een schriftelijke verklaring aan betrokkenen. Beëindiging laat de betalingsverplichtingen van de opdrachtgever voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden onverlet. 

Artikel 8 – Tarieven en betalingsvoorwaarden

8.1. Alle door De Piekerspecialist gehanteerde tarieven zijn btw vrijgesteld bij behandelconsulten, en btw belast bij coaching en trainingen. De tarieven worden schriftelijk in de opdrachtbevestiging vastgelegd en zowel inclusief als exclusief btw vermeldt.

8.2. In overleg tussen de opdrachtgever en De Piekerspecialist kan per wandelsessie, opdracht of per traject van meerdere wandelingen een factuur gestuurd worden.

8.3. De Piekerspecialist is steeds gerechtigd van opdrachtgever een voorschot van betaling te vragen. Een voorschot wordt verrekend met de einddeclaratie.

8.4. De betaling van facturen van De Piekerspecialist dient de opdrachtgever binnen 14 dagen na factuurdatum te voldoen. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

8.5. Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Piekerspecialist stuurt dan een betalingsherinnering, met het verzoek de betaling alsnog binnen 14 dagen te voldoen.

8.6. In geval van niet-tijdige betaling is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.7. De Piekerspecialist is gerechtigd incassokosten in rekening te brengen ten bedrage van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,- , onverminderd haar recht om de volledige incassokosten te vorderen.

8.8. De Piekerspecialist houdt zich het recht voor om bij (gedeeltelijke) betalingsachterstand de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

8.9. Indien de opdrachtgever zijn betalingsplicht niet voldoet, staat het De Piekerspecialist vrij de dienstverlening te staken. Eventueel hieruit voortvloeiende gevolgen of schade wordt verlegd naar de opdrachtgever.

8.10. Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn betalingsverplichtingen op te schorten, ook niet in geval van klachten.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1. De Piekerspecialist spant zich naar haar beste inzicht en vermogen in bij de uitvoering van haar werkzaamheden betreffende alle overeenkomsten van opdracht. Het uiteindelijke resultaat hiervan is ook afhankelijk van factoren waarop De Piekerspecialist geen invloed uit kan oefenen. De Piekerspecialist kan daarom ook geen garantie geven met betrekking tot het resultaat van de door haar verrichtte werkzaamheden.

9.2. De Piekerspecialist is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van opdrachtgever (of extra deelnemer) of derden

9.3. De Piekerspecialist is uitsluitend aansprakelijk voor schade ten gevolge van haar grove

schuld of opzet.

9.4. De Piekerspecialist is niet aansprakelijk voor enige schade of gevolgschade die opdrachtgever mocht lijden ten gevolge van enig handelen of nalaten van De Piekerspecialist of van door haar ingeschakelde derden. De Piekerspecialist is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

9.5. Deelname geschiedt op eigen verantwoordelijkheid. De Piekerspecialist is niet verantwoordelijk voor schade aan de persoon of schade of vermissing van goederen.

9.6. De aansprakelijkheid van De Piekerspecialist is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht/overeenkomst, althans dat gedeelte van de opdracht/overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.7 De opdrachtgever dient schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij De Piekerspecialist te melden. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat De Piekerspecialist in staat is adequaat te reageren. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld, komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval verjaren alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever jegens De Piekerspecialist na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de coaching door De Piekerspecialist beëindigd werd c.q. de schade veroorzakende gebeurtenis plaatsvond.

Artikel 10 – Geheimhouding vertrouwelijke informatie

10.1. Alle informatie die verkregen wordt tijdens een programma, dienst of ander product, zal in alle vertrouwelijkheid zorgvuldig bewaard worden. Daarnaast zal geen inhoudelijke informatie openbaar gemaakt worden die De Piekerspecialist in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ontvangen heeft van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen of De Piekerspecialist daartoe is gehouden op grond van wet- en regelgeving.

10.2. Opdrachtgever is gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter zake van een programma van De Piekerspecialist of andere afnemers of (extra) deelnemers aan een programma heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door De Piekerspecialist of andere deelnemers is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Bij twijfel wordt de informatie als vertrouwelijk aangemerkt.

10.3. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, De Piekerspecialist gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en De Piekerspecialist zich terzake niet kan beroepen op een wettelijke dan wel door de gevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De Piekerspecialist niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

10.4. De Piekerspecialist behandelt persoonsgegevens die zij heeft ontvangen in het kader van de overeenkomst met opdrachtgever strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en regelgeving.

Artikel 11 – Diverse bepalingen

11.1. De administratie van De Piekerspecialist geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de opdracht en overeenkomst, van gedane betalingen en van de door De Piekerspecialist verrichte werkzaamheden.

11.2. De Piekerspecialist en opdrachtgever erkennen dat elektronische communicatie, zoals met name e-mail berichten, als bewijs kan dienen.

11.3. Op de rechtsverhoudingen voortvloeiend uit deze Algemene Voorwaarden en de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 12 – Intellectueel eigendom

12.1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen, -handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
12.2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13 – Onderzoek, klachten

13.1. De opdrachtgever zal zo spoedig mogelijk nadat daartoe aanleiding is ontstaan bij De Piekerspecialist klagen over ondeugdelijk verrichte werkzaamheden. In ieder geval dienen klachten terzake binnen 8 dagen na de ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk te worden gemeld.

13.2. Indien een klacht gegrond is, zal De Piekerspecialist de werkzaamheden alsnog verrichten

zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

13.3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal De Piekerspecialist slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.

De Piekerspecialist
Algemene Voorwaarden
Versie:  14-09-2021